Termes i Condicions

Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives del titular de la pàgina Web: Denominació Social: Contemporanea Music Conciertos & Festivales A.I.E. d’ara endavant, l’Empresa. Marca comercial: Contemporanea Music Domicili social: Carrer Ramón y Cajal 20A 1ºB, 07011 – Palma C.I.F. número: V16660037 / Adreça de Correu Electrònic: info@elnuevoescenario.com Denominación Social: Contemporanea Music Conciertos & Festivales A.I.E. en adelante, la Empresa. Marca comercial: Contemporanea Music Domicilio social: Calle Ramón y Cajal 20A 1ºB, 07011 – Palma C.I.F. número: V16660037 Dirección de Correo Electrónico: info@elnuevoescenario.com

Condicions d’ús

Aquest avís legal regula l’accés i l’ús d’aquest lloc web, la finalitat del qual és oferir als usuaris informació que es consideri d’interès per als usuaris. El titular de la pàgina Web podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració d’aquest lloc, condicions d’ús, així com alguns o tots els serveis.

Condicions d’accés i utilització de la web

El usuario accede a hacer un uso correcto de la Web y de los servicios que ofrece, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres, a las presentes Condiciones de uso. Queda expresamente prohibido cualquier uso diferente a la finalidad de este Sitio Web. El acceso y utilización del sitio no exige la previa suscripción o registro de los usuarios. La información que proporciona el usuario a la Empresa deberá ser veraz. El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que facilite en la cumplimentación de los formularios. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que haga y que pudieran causar a la empresa o a terceros perjuicios por la información proporcionada. L’usuari accedeix a fer un ús correcte de la Web i dels serveis que ofereix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, a les presents Condicions d’ús.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc web. L’accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. La informació que proporciona l’usuari a l’Empresa haurà de ser veraç. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en l’emplenament dels formularis.

L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i que poguessin causar a l’empresa o a tercers perjudicis per la informació proporcionada. L’usuari accedeix a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’empresa ofereix a través d’aquest lloc web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Tots els continguts, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, són propietat de Contemporanea Music o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests, més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Navegació, accés i seguretat

L’Empresa fa els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta.

L’Empresa no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyada la Web.

Protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant aquest avís legal, l’Empresa informa els usuaris de la pàgina Web, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitats, en ocasió dels serveis oferts. En aquest sentit, l’usuari podrà proporcionar-nos de manera voluntària, informació de caràcter personal, bé a través dels formularis de recollida de dades inclòs en la Web, bé mitjançant les adreces de correu electrònic habilitades.

L’Empresa garanteix la confidencialitat de les dades facilitades, i es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (2016/679).
La Empresa garantiza la confidencialidad de los datos facilitados, y se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679).

COL·LABORA:
RECINTE:
ENTRADES:
ORGANITZA:
PATROCINADORS:
logo-footer-visit-mallorca-estadi

  Back to top
  a

  Lorem ipsum dolor sit amet Lorem Ipsum.
  lorem quis bibendum aucto Lorem ipsum dolor
  um aucto Lorem ipsum

  Follow us